Wednesday, 22 June 2011

Aborjona


hotam jodi kono barir posha meni biral
char pa tule ghumer belay bhultam shob kheyal

hotam jodi rastar dhare khyank khyakane kukur
nijer lejer pechon doure katiye ditam dupur

hotam jodi kono tarokar aquarium er imported mach
rupoli pordar mohomaya just beyond the kaanch

hotam jodi rajabajarer igol bongsher ongsho
moner shukhe khetam chhire kancha kancha mangsho

hoi ni toh er ektao, ki r kora jabe?
khukumuni ghorar dim er omlette banabe.