Saturday, 5 March 2011

Khendi ar Bhonda

Bhoda r Khendi maather ek kone
khachhilo badam bhaaja pulokito mone

Bhonda bole "khendi shona, tui-amar... ami shudhu tor"
khendi koy "hoyo na kobhu chokher ogochor"


badam tokhon pray shesh hote jay
Bhonda hothat bollo "khendi, be kor na amay"

Khendi jyano omaboshhaye shoshaner laash
bhaabe "badam bhaja khaiye ..dilo emni baansh!"

Bhonda kohe  - "tui amar laal jhuti kaka tua"
Khendi ektu shore giye- "thaaama na tor hukka hua"

Bhonda tar ahoto-balok-mon shamle bollo
"tobe kyano mathe ashti roj roj  bikele"

Khendi bollo "oto fushchish kyano 
aanti toh saikel e"

Bhondar ebar chokhe jol , kaapa konthoshhor
 "tobe ki khendi tui onyo karur, nosh ki tui mor?"

Khendi kohe thont bekiye 
"shunle toh kaandbi ,tar cheye bari jaa
dal bhaat macher jhol, maar kole boshe kha"Ei bole khendi uthe rege rege hete gyalo

Bhonda khub aaste aaste ekta biri jalalo

hothat Bhondar bondhu Ghonoshyam elo shei maathe

Bhondake bollo she "nouka thekeche ghaat e?"

Bhonda ek gaal heshe koilo "eite toh shomudrer dike dilo pari"

Ghonoshyam bollo "ebar ki korbi bhai? ei na hole nari!"

Bhonda ekta kheen hashi diye bolle-
"ei shoptahe paanch tah ache...dekhi jodi ektao pote"

...............Ghonoshyam peeth chaapre kohe "aaah bote! bote !"


2 comments:

Som...getting it off my chest!! said...

Apnar khaon-daon-er pore ki onyo kono kaaz nai? Hala huarer pola...

moo-moo said...

eitei amar kaaz..apnar kaaz thake toh zaan na...eikane asti ke koise?